دیدار و آشنایی با زندگی فرهنگی

لُ پَس یا کارت عبور استقبال شامل حال افرادی می شود که جدیدا در شهر سیون و سییر سکونت یافتند. این کارت شخصی شرایط شرکت در مراسم و واقعه های فرهنگی مختلفی را به صورت رایگان و نامحدود در ٦٠ نقطه شهر سیون و سییر برای شما فراهم می سازد. کارت ویژه استقبال از تاریخ تولیدش تا یک سال دارای اعتبار خواهد بود.