سفارش یک کارت عبور استقبال

کد دریافتی در کارت دعوت شما

 

لینکی را از طریق پست الکترنیکی بە ایملی کە شما ذکر کردید دریافت میکنید و میتوانید با کلیک بر این لینک سفارش خود را نهایی سازید.

 

بعد از انجام  نام نویسی، کارت عبور استقبال برای شما از طریق نامە پستی فرستادە خواهد شد. تا آخر ماه مارس کارت خود را دریافت خواهید کرد تا اینکە بتوانید اول ماه آوریل از آن بهرەمند شوید.

Ville de Sion
Office de l’intégration
integration@sion.ch / 027 324 15 41