سفارش یک کارت عبور استقبال

کد دریافتی در کارت دعوت شما

مشخصات خود را از طریق کد شخصی خود کە در نامە

همراه ذکر شدە است ذخیرە بکنید.

اگر کە سمارتفون ندارید در این صورت شما میتوانید کارت

خود را از شهرداری محل سکونت خود تهیە بکنید. مدت زمان

فعال کردن این کارت ٦ ماه بعد از تاریخی کە بر روی نامە

ثبت شدە است میباشد.

Qrapp
Googleplay Appstore