شرایط استفادە از کارت عبور استقبال

 

١. اعتبار 

 

١.١ کارت عبور استقبال از تاریخ ١ آوریل ٢٠١٨ تا ٣١ مارس ٢٠١٩ اعتبار دارد. شما میتوانید آن را در ٣٦ مکان و مراسم ذکر شدە روی کارت، بە طور نامحدود استفادە کنید.

 

١.٢ کارت عبور استقبال تنها قابل استفادە برای مراسم و مکانهای ذکر شدە در برنامە فصلی  امسال است و شامل حال نمایشها و اجراهایی کە متعلق بە این فصل از برنامە سالیانە نیستند نمیشود. 

 

١.٣ کارت عبور استقبال شخصی و غیر قابل انتقال می باشد. تنها با ارائە یک مدرک رسمی (گذرنامە، کارت هویت و گواهینامە رانندگی ) معتبر است.

 

 

 

٢. حق ورود

 

٢.١ توسط این کارت عبور استقبال، تنها در روز مراسم و رویداد فرهنگی میتوانید از گیشە جا رزرو کنید و یا مستقیم و رایگان وارد شوید. (روزهای قبل از مراسم رزرو انجام نمیگیرد)

 

٢.٢ هنگام رزرو، باید اطلاع دهید کە کارت عبور استقبال دارید.

 

٢.٣ رزرو برای بعضی از اماکن مقدور نیست و با ید بە طور مستقیم بە گیشە فروش بلیط  مراجعە کنید :

الف. موزیک : آکادمی موزیک تیبور وارگا، فستیوال آرکاد، فسریوال فلاتوس، پر فرانک، پوُنت ١١ و سیون لومیر.

ب. نمایشگاه : خانە دیابل، گالری گرونِت شهرداری سیون، خانە طبیعت، موزە هنر، موزە تاریخ، موزە حیات وحش و طبیعت.       

پ. کتاب و مقالە : مِدیاتِک سیون و لِ وَلِزیانا

ت. هنر زندگی (آرت دُ وی) : چشنوارە هنر خیابانی (فستیوال آرت دُ غوو)

ث. فرهنگ بین الملل (انتِرکولتورِل) : آشنایی اینجا و آنجا (لِ رُنکُنتر دیسی اِ داییُغ)

 

٢.٤ در هنگام ورود، کارت عبور استقبال و مدرک شناسایی کنترل میشود.

 

 

٣. خودداری

 

٣.١ شهرداری سیون این اجازە را برای خود قائل میشود کە سفارس یک مشتری را رد کند و حتی کارت عبور استقبال را مسدود نماید بدون اعلام دلایل. ولی در هر صورت استفادە نابەجا و یا استفادە از کارت عبور استقبال بدون اعتبار باعث ممنوعیت ورود شما میشود.

 

٣.٢ در صورت سؤ استفادە، بە عنوان مثال انتقال کارت عبور خود بە شخص ثالث باعث مسدودیت بلافاصلە کارت عبور شما خواهد شد.

 

 

٤. حفاظت و انتقال دادەها 

 

٤.١ شهرداری سیون نظارت دارد بر  مقرارات قانونی و احترام بە حفاظت از دادەها و اقدامات ایمنی و مناسب را با بی قانونی خواهد کرد. 

 

 

٥. برای همە سوالات خود در حالات گم کردن کارت عبور استقبال، خواهشمندیم با آدرس و شمارە تلفن ذیل  تماس فرمایید :     

 

 

Ville de Sion

Office de l’intégration

integration@sion.ch

027 324 15 41